ارسال شایعه

رقص امسال فلسطینیان مظلوم مورد حمایت ایران درکریسمس !