ارسال شایعه

۳۰ هزار تومان، جریمه بیرون آوردن دست از خودرو !