ارسال شایعه

“تعویض شناسنامه”، شرط دریافت کارت ملی هوشمند پس از جراحی بینی !