ارسال شایعه

کشته شدن سیروان پسندی، هموطن کرد، با گلوله ماموران !