ارسال شایعه

تخریب و دزدی از مغازه موبایل فروشی توسط پلیس ضد شورش !