ارسال شایعه

حاجت روا شدن باخواندن حدیث کساء در روز ۲۴ ربیع !