ارسال شایعه

شورش مردم مشهد در مقابل صیغه خانه ها با شعار عرب برو گمشو !