ارسال شایعه

تصویر دختر حاج منصور ارضی در جشن نامزدی یک میلیاردی اش با پسر وزیر علوم !