ارسال شایعه

مخدر جدید و اعتیادآور دستمال، با تاثیرات مخرب‌ و عجیب !