ارسال شایعه

ضرب و شتم یکی از اساتید دانشگاه تهران در جلسه هیات رئیسه دانشکده !