ارسال شایعه

مکالمه نمایشی سردار جعفری، بدون زدن دکمه برقراری تماس !