ارسال شایعه

سرقت ۲۰۰۰ چادر و پتو در گردنه پاتاق کرمانشاه، توسط راهزنان !