ارسال شایعه

پیش بینی زلزله “ایران و عراق” توسط آمریکا در سال ۲۰۱۳ !