ارسال شایعه

تعطیلی و تبدیل تنها مدرسه ارامنه مشهد به حسینیه !