ارسال شایعه

آدمخواری در راه ولایت ثواب ۷۰سال عبادت دارد !