تبلیغات
 این ویدئو مربوط به بازدید سال 2010 ابراهیم تاتلیس از کردستان عراق است!