تبلیغات
 (YPG) پرچم شبه نظامیان کرد سوریه

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AE%D9%84%D9%82