تبلیغات
این عکس ارتباطی با پوتین یا کاخ صدام ندارد بلکه این فرد پیشخدمت هتلی در فرانسه است

http://www.gettyimages.de/license/51346264

http://www.gettyimages.ch/license/150346705