تبلیغات
ویدئو مربوط به جنایات صدام در عراق است!
https://www.liveleak.com/view?i=ad1_1219310824

http://www.struff.com/vbulletin/showthread.php/18707-Prisoners-in-Iraq-Forced-to-Jump-Off-of-a-Building

https://www.youtube.com/watch?v=CU5K-3PMsMc