تبلیغات
برشهایی از کلیپ رقص "دبکه" در مدرسه مبلغان مسیحی خواهران روزاری در اورشلیم