تبلیغات
پست کاربر ترکیه ای که به اشتباه به فروش جنین حیوانات در تهران منتسب شد!
https://twitter.com/YunusCeyhan6/status/866001809860689920/photo/1