تبلیغات
این کلیپ در سپتامبر 201۵ و با موضوع فروش گوشت الاغ در یک مغازه در بغداد، توسط رسانه ها و کاربران عراقی منتشر شد!

http://sumer.news/ar/news/2498/https://www.youtube.com/watch?v=93j8sjuxEXE