تبلیغات
 آزمایش برای ایجاد هایبرید انسان و حیوان در حد استفاده از ارگان های غیر انسانی در بدن انسان بوده است نه بیشتر!
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html